Gladiolus byzantinus Mill.

Gladiolus byzantinus Mill. (= G. communis L. subsp. byzantinus (Mill.) A. P. Ham.)
(Iridaceae)
- Monte Muto.
Commenti